Algemene Voorwaarden Trainingen van De Externe Voorzitter

De Externe Voorzitter
Prinsesselaan 41
3851 XM Ermelo
KvK nummer: 32078137
BTW nummer: NL 120903349 B01

 

Begrippen
Opdrachtnemer: De Externe Voorzitter (onderdeel van People & Change).
Training: De training die door opdrachtnemer wordt aangeboden.
Deelnemer: De persoon die zich heeft ingeschreven voor de betreffende training, en (die namens een organisatie) bevoegd is een overeenkomst aan te gaan.

 

Artikel 1: Inschrijving

 1. Inschrijving voor een training geschiedt door middel van het inschrijfformulier op de website van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer stuurt deelnemer een bevestiging van de inschrijving per mail, waarna er sprake is van een overeenkomst tussen opdrachtgever en deelnemer.
 3. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de training informeert opdrachtnemer de deelnemer middels een e-mail over (aanvullende) praktische informatie met betrekking tot de training.

 

Artikel 2: Trainingsinformatie

 1. Om didactische redenen wordt voor een open-inschrijving training het maximum gesteld op 12 deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum stelt opdrachtnemer aan diegenen die als laatste hebben ingeschreven, een alternatieve datum voor.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een training, waarvoor onvoldoende (minder dan 5 deelnemers) inschrijvingen zijn af te gelasten. Aan deelnemers die zich al hebben ingeschreven, biedt opdrachtnemer een alternatieve mogelijkheid aan.
 3. Opdrachtnemer stelt al het redelijke in het werk om trainingen doorgang te laten vinden. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk indien de geplande training geen doorgang vindt om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen.
 4. Trainingstijden worden expliciet vermeld in de trainingsbeschrijvingen.
 5. Lunch is inbegrepen, tenzij anders in de trainingsbeschrijvingen is vermeld. Koffie, thee en water zijn altijd vrij beschikbaar op de trainingslocatie.

 

Artikel 3: Facturering en Betaling

 1. De actuele tarieven staan vermeld op de website van opdrachtnemer.
 2. Alle genoemde tarieven zijn altijd exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar tarieven aan te passen, tenzij het tarief reeds schriftelijk aan deelnemer is bevestigd.
 4. Opdrachtnemer factureert uiterlijk twee weken voor aanvang van de training dan wel direct na bevestiging middels een email bericht naar het opgegeven email adres.
 5. Deelnemer dient betaling vooraf en uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen.
 6. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur volgens de hier vermelde condities, en verschaft bij inschrijving alle benodigde gegevens welke opdrachtnemer op de factuur dient te vermelden.
 7. Indien deelnemer de factuur niet zelf betaald, dan dient hij/zij de digitale factuur door te sturen naar de afdeling die voor betaling zal zorgdragen. Indien een papieren versie wordt verlangd, dan dient de deelnemer de digitale factuur te printen en per gewone post door te sturen naar de desbetreffende afdeling.
 8. Deelnemer kan alleen dan aan de training deelnemen indien betaling volledig is voldaan.
 9. Eventuele examenkosten vallen altijd buiten de tarieven van een training.

 

Artikel 4: Annuleringen

 1. De overeenkomst kan alleen schriftelijk of per mail worden opgezegd.
 2. De overeenkomst kan kosteloos 14 dagen voor aanvang van de training de overeenkomst worden opgezegd. Indien de training reeds is betaald, en geen gebruik wordt gemaakt van een door opdrachtnemer aangeboden alternatief, dan wordt 100% van het factuurbedrag gerestitueerd.
 3. Indien deelnemer tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de training de overeenkomst opzegt, dan dient 50% van het factuurbedrag te worden voldaan. Indien de training reeds is betaald, dan wordt 50% van het factuurbedrag gerestitueerd.
 4. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de training, of zonder annulering, is deelnemer verplicht het volledige factuurbedrag te voldoen. Indien de training reeds is betaald, vindt er geen restitutie plaats.

 

Artikel 5: Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk of per mail binnen 1 week na de laatste trainingsdag te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer neemt klachten serieus en gaat in overleg op zoek naar een passende oplossing.
 3. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk binnen de grenzen van aansprakelijkheid en billijkheid, doch uiterlijk tot een maximum van het factuurbedrag.

Voor zover niet vermeld in bovenstaande overeenkomst, zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

 

Bedrijfsgegevens
People & Change
Prinsesselaan 41
3851 XM Ermelo
Nederland
KvK nummer: 32078137
BTW nummer: NL 120903349 B01
IBAN: NL46 ING B0008547511
Mocht je meer informatie willen hebben over de training, neem dan contact op met Nathalie Vrancken, +31 (0)6 22 9394 32.

September

November

Training de nieuwe voorzitter

De training versterkt u in uw rol als (nieuwe) voorzitter.

Share This